Баумит

Идеи с бъдеще

Цел на политиката по управление на личните данни

Цел на политиката по управление на личните данни

Събиране на лични данни, свързано с основната дейност на „Баумит България“ ЕООД

Ние, Баумит България“ ЕООД , отдаваме изключително значение на защитата на Вашите лични данни. Затова Ви информираме, съгласно съответните разпоредби на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) – за събирането, обработката и използването на Вашите данни в рамките на Вашите взаимоотношения с нас като клиенти и доставчици.


булет установяване на самоличността на клиента през всички етапи на комуникация

булет управление и изпълнение на клиентски заявки за продукти или услуги, изпълнение на договори за продукти и услуги;

булет изготвянe на предложение за сключване на договор;

булет изготвяне и изпращане на сметки/фактури за продукти и/или услуги, които произвежда и предоставя „Баумит България“ ЕООД;

булет за да осигури необходимото цялостно клиентско обслужване, както и да събира дължимите суми за получените продукти и услуги;

булет осигуряване на техническото обслужване с оглед предоставяне на максимално качествени продукти и услуги, съгласно договореното;

булет всякакво техническо съдействие за поддържане на качеството на продуктите и услугите от „Баумит България“ ЕООД;

булет изготвяне на предложения за сключване на договори и самото сключване на договори, изпращане на куриерски услуги с предоговорена информация и проекти на договори, до достигане на договор;

булет уведомление за всичко, свързано с продуктите и услугите, които клиентите получават от „Баумит България“ ЕООД;

булет изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, несъответствия, грешки или за да се отговори на подадени от клиентите молби, жалби, предложения и др.;

булет анализ на клиентска история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на най-подходяща оферта от страна на от „Баумит България“ ЕООД;

булет оценка и измерване на ефективността от рекламите на „Баумит България“ ЕООД, както и да се предложи рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите на клиентите;

булет проучване и анализ на клиентското търсене на продукти или услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация за да се установят основни тенденции, за подобряване на разбирането за поведението на клиентите и с цел сътрудничество с трети лица, за да предоставим нови продукти или услуги за нашите клиенти;

булет извършване на обработка от обработващ данните при сключване на договор, възлагане, отчитане, приемане, разплащане;


За изпълнение на нормативни задължения:

„Баумит България“ ЕООД обработва идентификационни лични данни, данни за изготвяне на оферти, договори, фактури, стокови разписки, сметки и други лични данни, за да спази задължения, които са предвидени в нормативен акт, така например:


булет задължения за предоставяне на информация на държавни контролни органи;

булет предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни във връзка със задължения, предвидени в нормативната уредба за защита на личните данни, като Закона за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година и др.;

булет задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на правилно и законосъобразно счетоводство;

булет предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството процесуални и материалноправни нормативни актове;


След клиентско съгласие, в случай, че няма подписан договор:

„Баумит България“ ЕООД обработва лични данни, само след предварително съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните данни на субекта на лични данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика. Ако се даде съответното съгласие и до неговото оттегляне или прекратяване на всякакви отношения:


булет „Баумит България“ ЕООД изготвя подходящи за клиентите предложения за продукти или услуги на „Баумит България“ ЕООД, като и извършва детайлни анализи на клиентски данни;

булет изготвят се подходящи за клиентите предложения за продукти или услуги от партньори на „Баумит България“ ЕООД, като обработването на лични данни е част от този процес.


Видове обработвани от „Баумит България“ ЕООД лични данни:
булет трите имена, единен граждански номер или личен номер на чужденец, постоянен адрес;

булет данни, свързани с електронни съобщителни услуги;

булет данни за изготвяне на оферти, договори, фактури, стокови разписки и други документи, както и за доказване на тяхната достоверност; данни, които се обработват в електронните съобщителни мрежи, електронна поща, писма, информация за заявките за отстраняване на проблеми, жалби, молби, оплаквания;

булет информация за вида и съдържанието на офертно предложение, маркетингово проучване или предложение, договорно отношение, както и всяка друга информация, свързана с договорното правоотношение, включително записи на обаждания;

булет друга обратна връзка, получена от клиентите;

булет лични данни за контакт: адрес за контакт и информация за контакт (имейл, телефонен номер);

булет видео записи, които се правят с цел подобряване на сигурността на „Баумит България“;

булет маркетингови проучвания на предпочитания за продуктите или услугите, които произвеждаме или предоставяме;

булет информация за кредитна или дебитна карта, номер на банкова сметка или друга банкова и платежна информация във връзка с плащанията направени към „Баумит България“ ЕООД;

булет клиентски номер, код или друг идентификатор, създаден от „Баумит България“ ЕООД за идентификация на клиенти;

булет данни, предоставяни през интернет страницата на дружеството или мобилни приложения;

булет информация за използваните крайни електронни съобщителни устройства, вида на устройствата, използваната операционна система, IP адрес при посещение на интернет страницата ни;


Когато обработваме личните данни и описаните други данни за предоставяне на продукти и услуги, за тяхното заплащане, както и с цел да изпълним наши нормативни задължения, тази обработка е задължителна. Без тези данни, не бихме могли да предоставяме съответните услуги. Ако не ни се предоставят данни за идентификация, не бихме могли да сключим договор за продукт или услуга.


Съгласие за предоставяне на лични данни:
Предоставените от субектите на лични данни съгласия за обработване на лични данни могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието може да има отражение върху изпълнението на договорните задължения на „Баумит България“ ЕООД. Личните данни описани в базата данни на Баумит България ЕООД в този случай се подлагат на псевдонимизация/анонимизация. Ако субектът на лични данни оттегли съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички начини, описани по-горе, „Баумит България“ ЕООД няма да използва личните данни и информация за определените по-горе цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.


„Баумит България“ ЕООД има голямо портфолио от предлагани продукти и услуги. При предоставяне на съгласие за обработка на данни, това съгласие се отнася до всички продукти и услуги, които клиента ползва.


Оттеглянето на личните данни, когато те касаят изготвяне на оферти, сключване на договори, изготвяне на документи може да доведе до невъзможност за извършване на тези действия. За всяко оттегляне на лични данни субекта на лични данни ще бъде уведомен до какви последици може да доведе, съгласно отношенията на клиентите с „Баумит България“ ЕООД.


За да се оттегли даденото съгласие е необходимо да се уведоми „Баумит България“ ЕООД чрез публично известените данни за контакт /телефон, email и т.н./, свързани с управлението на личните данни.

Основни термини в политиката по управление на личните данни

Основни термини в политиката по управление на личните данни

Електронно събрани и обработвани данни: данни, обработени в електронна съобщителна мрежа за целите на съхраняване, предаване, разпространение или обмен на съдържание на електронни съобщения, включително данни, използвани за проследяване и идентифициране на източника и местоназначение на комуникацията, данни за местоположение и вид на устройството, генерирани в контекста на предоставянето на електронни съобщителни услуги, както и дата, час и вид на комуникацията.


Анализ на данните: детайлен анализ е метод за извършване на анализ, който позволява обработване на големи по обем данни посредством статистически модели и алгоритми и други, които включват използване на мрежови и лични данни, както и процеси на псевдонимизиране и анонимизиране на същите, с цел извличане на информация за тенденции и различни статистически показатели.


Партньор/и: това са дружества, с които „Баумит България“ ЕООД има сключени договори за партньорство и които предоставят разнообразни продукти и услуги.


Легитимен интерес

„Баумит България“ ЕООД използва личните данни за идентификация, данни за изготвяне на оферти, фактури, сметки и всякакви други документи, свързано с наш легитимен интерес, за да извърши основен анализ с цел да пригоди предлаганите от нас продукти или услуги към индивидуалните клиентски потребности и да предложи нови продукти/услуги, които да ги задоволяват.


Обработка на анонимизирани данни

„Баумит България“ ЕООД в редки случаи обработва лични данни за статически цели, като това означава за анализи, в които резултатите са само обобщаващи и следователно данните са анонимни - например, за да оценим нашето пазарно представяне, финансовите ни показатели, маркетингова информация и др. Идентифицирането на конкретно лице от тази информация е невъзможно.


Използване на автоматизирани алгоритми

За обработването на лични данни ние използване частично автоматизирани алгоритми и методи /основно за изготвяне на клиентски профили, маркетингови проучвания и т.н./ с цел постоянно подобряване на нашите продукти и услуги, за осигуряване на лично отношение към клиентите на „Баумит България“ ЕООД, за адаптиране на продуктите и услугите ни към клиентските нужди по най-добрия възможен начин или за калкулиране на търговски и други отстъпки. Този процес се нарича профилиране. „Баумит България“ ЕООД използва частично автоматизирани алгоритми за да определя клиентски рейтинг, чрез извършване на първоначални и/или текущи клиентски оценки. За тези цели „Баумит България“ ЕООД използва клиентски основни данни. Алгоритъмът за обработка цели да осигури оценка на клиентски търговски и други отстъпки. Тази частична автоматизирана обработка се извършва с помощта на анализ на данни.

Защита на лични данни

Защита на лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на служителите на компанията и личните данни на своите клиенти и партньори „Баумит България“ ЕООД прилага всички необходими организационни и технически мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни, както и най-добрите практики и др.


Компанията е установила структури по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността, определила е длъжностно лице за защита на данните, които подпомагат процесите по опазване и обезпечаване сигурността на личните данни.


С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на личните данни, може да се използват допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.


Заличаване на лични данни
По правило, в „Баумит България“ ЕООД се прекратява използването на лични данни, за целите, свързани с договорното правоотношение, след прекратяване на договора, но не ги изтриваме преди окончателно уреждане на всички финансови задължения и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца) по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години) или законите, касаещи трудови правоотношения (50 години).


При прилагане на настоящата политика се отчита, че няма да се изтрият или анонимизират лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред нас.


При определени случаи лични данни могат да бъдат анонимизирани. Анонимизирането представлява алтернатива на изтриването на данните. При анонимизация, всички лични разпознаваеми елементи /елементи, позволяващи идентифицирането на субекта на личните данни, се заличават необратимо. За анонимизирани данни няма нормативно задължение за изтриване, тъй като не представляват лични данни.


Възможност за предаване на лични данни на трети лица
„Баумит България“ ЕООД предоставя лични данни на трети лица, като основната цел е да се предложи качествено, бързо и комплексно обслужване. Не предоставяме лични данни на трети лица, преди да има постигната увереност, че са взети необходимите технически и организационни мерки за защита на тези данни.


Лични данни „Баумит България“ ЕООД предоставя на следните категории получатели (администратори на лични данни):

булет дружества- кредитни агенции;

булет дружества събирачи и/или обезпечаващи вземанията - агенции за събиране на вземания, кредитни агенции, за поръчителство или друг способ, обслужване и събиране на вземания;

булет пощенски оператори, с оглед изпращане на пратки, съдържащи договори, допълнителни споразумения и други документи и необходимостта от удостоверяване на самоличността при връчването им;

булет лица, които по възлагане поддържат оборудване, софтуер и хардуер, използвани за обработка на лични данни и необходим за изграждане на мрежата на дружеството и за извършване на различни услуги по отчитане, разплащане на услуги и продукти, техническа поддръжка и др.;

булет лица, предоставящи сервизна поддръжка на крайни устройства, които съдействат на „Баумит България“ ЕООД при продажбата на продукти и услуги и при обслужване на клиентите преди и през времетраене на договорните отношения;

булет инсталатори - за инсталация или поддръжка на устройства на територията или за „Баумит България“ ЕООД;

булет органи, институции и лица, на които „Баумит България“ ЕООД е задължена да предостави лични данни по силата на действащото законодателство;

булет компетентни органи, които по силата на нормативен акт имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например - съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за регулиране на съобщенията, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред;

булет доставчици на електронни удостоверителни услуги, когато документ, свързан с предоставяне на продукт или услуга, се подписва с електронен подпис;

булет банки за издаване на карти и обслужване на плащания, включително заплати, аванси и други взимания и възнаграждения;

булет охранителни фирми, притежаващи лиценз за извършване на частна охранителна дейност във връзка с осигуряване на достъп и/или осигуряване на пропускателния режим в обектите на територията на „Баумит България“ ЕООД;

булет лица, предоставящи услуги по организиране, съхраняване, индексиране и унищожаване на архиви на хартиен и/или електронен носител;

булет лица, извършващи консултантски услуги в различни сфери.


Съвместни администратори

булет дистрибутори и агенти на „Баумит България“ ЕООД, които действат като представители на дружеството, при продажбата на услуги и продукти;

Посещение на интернет страницата на Баумит

Посещение на интернет страницата на Баумит

При посещението на нашата уеб страница се обработват, респ. протоколират следните лични данни:

булет Типа / версията на браузъра

булет Използваната операционна система

булет Referrer URL (посетената преди това страница)

булет Името на хоста на компютъра, от който се извършва достъпа (IP адреса)

булет Часа на заявката към сървъра


Цел и продължителност на обработката на данните / Разпространение на данните

Ние използваме тези данни само за оптимизиране на представянето, както и за доказателствен материал при неправомерно използване на нашата уеб страница, и ги изтриваме след 7 дни, ако няма правно основание за по-дълъг срок за съхранението им. Ние не публикуваме Вашите лични данни. Като част от обработката те се изпращат на IT оператор, обработващ личните данни в рамките на свързаните предприятия. В отделни случаи този провайдър упълномощава от своя страна подизпълнител, обработващ личните данни (напр. Google LLC). Те не се предоставят на трети лица, освен ако това не е необходимо за предявяване на права, упражняване или защита на правни претенции пред съда или друга институция. В този случай данните също се изтриват незабавно след процедурата.


Бисквитки

Заедно с посочените по-горе лични данни „Баумит България“ ЕООД в сайта си и свързаните сайтове използва бисквитки, за да оформи търговски и други по-добри предложения към посетителите на сайта по удобен за тях начин HTTP бисквитката (буквален превод от английски HTTP cookie), обикновено наричана просто „бисквитка“, е пакет информация, изпратен от уеб сървър към Интернет браузър, а след това връщан от браузъра всеки път, когато той получи достъп до този сървър. „Бисквитките“ могат да съдържат произволна информация, избрана от сървъра, и се използват да поддържат състоянието на HTTP транзакциите, които иначе са „без състояние“. Обикновено те се използват за удостоверяване на самоличността на регистриран потребител на сайта като част от процеса на влизане или първоначална регистрация в сайта/сайтовете, като от потребителя не се изисква ново въвеждане на потребителско име и парола при всеки следващ достъп до сайта/сайтовете. Други предназначения на бисквитките може да са за поддържане на „пазарска кошница“ за избрани стоки за купуване от даден сайта/сайтовете по време на една сесия, за персонализация на сайта/сайтовете (представяне на различни страници за различните потребители), и за проследяване на достъпа на отделни потребители до даден сайт.) Някои бисквитки остават запаметени на потребителското крайно устройство, докато не се изтрият. Те дават възможност на „Баумит България“ ЕООД да разпознае отново потребителският браузър при следващо посещение. Ако не желаете това, можете да настроите Вашия браузер така, че да бъдете информирани за използването на бисквитки и да позволявате използването им само в отделни случаи. При деактивиране на бисквитките може да се ограничи функционалността на нашата уеб страница.


Уеб анализ

Сайтът/сайтовете на „Баумит България“ ЕООД използват услугата Google Analytics* – услугата за уеб анализ на Google LLC, Mountain View, CA 94043 USA („Google“). Google Analytics използва „бисквитки”. Събраната чрез „бисквитката” на Google Analytics информация за начина, по който потребителите на сайта/сайтовете ги използват, по правило се препраща до IT инфраструктура на Google в САЩ и се запаметява там. Обработката на данните се извършва на базата на законовите разпоредби на § 96, ал. 3 от Закона за телекомуникациите на Австрия, както и на чл. 6, ал. 1, буква „а“ (предварително съгласие) и/или „е“ (легитимен интерес) от Регламента. Задачата на „Баумит България“ ЕООД по смисъла на Регламента (легитимен интерес) е подобряването на търговските предложения и на уеб представянето на сайта/сайтовете на „Баумит България“ ЕООД. Потребителските данни (IP адрес) използвани от тези „бисквитки“ на Google Analytics се псевдонимизират. При тази процедура се изтрива последната цифра на Вашия IP адрес. Вследствие на това вече е възможна само груба локализация, което позволява личните данни на потребителите на сайта/сайтовете на „Баумит България“ ЕООД да бъдат защитени по изискванията на Регламента.


В случай, че потребителите на сайта/сайтовете на „Баумит България“ ЕООД искат да предотвратят анализ на данните от страна на Google, трябва да се направят следните настройки:

булет Деактивиране на използването на бисквитките в изпълзваният браузър

булет Инсталирайте плъгин: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en


Статистически проучвания и анализи

Сайтът/сайтовете на „Баумит България“ ЕООД съдържат еднопикселен файл или уеб маяк (web beacon), който се извиква от сървъра на доставчика на електронни услуги. Така се събира техническа информация, касаеща използваните браузъри, както и потребителски IP адрес и час на заявката към сайта. Тази информация се използва за техническо усъвършенстване на услугата въз основа на техническите данни, или за прецизиране на целевите групи и техните навици на четене въз основа на местата на извикване (които могат да се определят с помощта на IP адреса) или на времената за достъп. Към статистическите проучвания спада също констатацията дали сайтът/сайтовете са били отворени, кога са бил отворени и на кои линкове е било кликнато. Тази информация не служи за следене на потребителите, а за разпознаване на навиците им за четене с цел адаптиране на съдържание към тях или изпращане на различно съдържание в съответствие с интересите им.


Изглед на браузъра и управление на данните

Възможно е сайтът/сайтовете на „Баумит България“ ЕООД да съдържат линкове, които препращат към уеб страницата на други сайтове. Тези препратки служат за онлайн представяне на бюлетина, а дават също и възможност да се прекрати получаването му и не участват в процеса на управление на личните данни.

Права на субектите на лични данни, във връзка с обработване на личните данни

Права на субектите на лични данни, във връзка с обработване на личните данни

Право на информация:
Субектите на лични данни има право да поискат:

булет информация за това дали личните данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;

булет съобщение в разбираема форма, съдържащо личните данни на субектите на лични данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

булет информация за логиката на всяко автоматизирано обработване на лични данни, отнасящи се до клиентите, в случаите на автоматизирани решения /например при създаване на клиентски профил или изготвяне на маркетингова информация.


Право на корекция:
В случай, че „Баумит България“ ЕООД обработва непълни или сгрешени/грешни данни, субектите на лични данни имат право, по всяко време:

булет да поискат заличаване, коригиране или блокиране на лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

булет да изискват уведомяване на трети лица, на които са били разкрити лични данни, за всяко заличаване, коригиране или блокиране, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или е свързано с несъответни усилия.


Право на възражение:
По всяко време субектите на лични данни имат право да:

булет възразят срещу обработването на лични данни при наличие на законово основание за това и когато възражението е основателно, личните данни на съответният субект на лични данни не могат повече да бъдат обработвани;

булет възразят срещу обработването на личните данни за целите на маркетинг.


Право на ограничаване на обработването:
Субектите на лични данни могат да поискат ограничаване на обработващите се лични данни ако:

булет субектът на лични данни оспорва верността на данните, за периода, в който се извършва проверката за вярност на личните данни;

булет обработването на данните е без правно основание, като до тогава субектите на личните данни могат да поискат ограничено обработване;

булет когато субектите на лични данни са подали възражение за обработването на данните, в очакване на проверка дали основанията на „Баумит България“ ЕООД за обработка са законни.

Право на преносимост на данни
Субектите на лични данни могат да поискат да им се предоставят личните данни, които са поверили на „Баумит България“ ЕООД в организиран, подреден, структуриран, общоприет електронен формат ако:

булет обработването на личните данни е базирано на декларацията за съгласие, която може да бъде оттеглена или на друго договорно задължение;


Право на жалба:
В случай, че субектът на личните данни сметне, че „Баумит България“ ЕООД нарушава приложимата нормативна уредба, може да се свърже за изясняване на въпроса. Въпреки това субектите на лични данни имат право да подадат жалба пред Комисията за защита на личните данни.


Всички заявленията за достъп до информация или за корекция се подават лично или от изрично упълномощено от субекта на лични данни лице, чрез нотариално заверено пълномощно. Заявление може да бъде отправено и по електронен път, по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. „Баумит България“ ЕООД се произнася по подадено по надлежният ред искане в 14 /четиринадесет/ дневен срок от неговото подаване. При обективно необходим по-голям срок - с оглед събиране на всички искани данни и ако искането сериозно затруднява „Баумит България“ ЕООД, този срок може да бъде удължен до не повече от 30 /тридесет/ дни от подаването на заявлението. С решението на „Баумит България“ ЕООД се дава или отказва достъп и/или исканата от заявителя информация, но решението винаги ще бъде мотивирано.


За горепосочените дейности е приложим контакт на имейл адрес privacy@baumit.bg.

Актуалност и промени на политиката по личните данни

Актуалност и промени на политиката по личните данни

С цел прилагаме актуални мерки за защита и спазване на действащото законодателство, „Баумит България“ ЕООД поема отговорност за актуализиране на настоящата Политика за защита на личните данни при промяна в законодателството или обстоятелства, които тя касае.


Тази Политика за защита на личните данни е актуализирана за последен път на 18/05/2018 г.